Základné údaje k platbe školného v šk. roku 2018/2019 :
   
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.-pobočka Košice
Názov:  Súkromná Základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice
č. účtu: 0504222002    /   IBAN: SK3256000000000504222002
kód banky: 5600
variabilný symbol: dátum narodenia žiaka  /napr.: 15032005/
Suma: eur/mes. *podľa tabuľky školného
Splatnosť: k 20. dňu v danom mesiaci
Správa pre prijímateľa: HO/TO/VO/LDO /Meno Priezvisko žiaka
Platbu možno realizovať aj: 
za 2 mesiace: splatnosť k 20.09., 20.11., 20.01., 20.03., 20.05.
za 5 mesiacov: splatnosť k 20.09., 20.02.
za 10 mesiacov: splatnosť k 20.09.
   
Prosíme o úplné a presné uvádzanie variabilného symbolu pre správnu identifikáciu platby!
V prípade ak žiak navštevuje viac odborov, je potrebné zadať platobný príkaz samostatne 
za každý odbor, resp. hudobný nástroj!
Tieto údaje si prosím starostlivo uchovajte ako podklad pre platby v ďalších mesiacoch!