OZNAM
Na základe rozhodnutia vedenia SZUŠ Krosnianska 6, žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorých kmeňová ZŠ je Krosnianska 4 /1.stupeň/ a ZŠ L. Novomeského 2, nakoľko majú prerušenú prezenčnú formu vyučovania na týchto ZŠ, aby sa do toho času nezúčastňovali vyučovania ani na našej ZUŠ. Ďakujeme.

Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice

Pokyny k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/15801:1-A1800 s účinnosťou od 1. septembra 2020 podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/7189/2020 zo 14. 9. 2020 sú vydané tieto pokyny k zabezpečeniu a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Čítať ďalej: Pokyny k priebehu vyučovania počas COVID

O Z N A M
 
Zahájenie šk. roka 2020/21, resp. zadeľovanie žiakov do rozvrhu,
 
bude dňa 02.09.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 
na nádvorí SZUŠ Krosnianska 6 v Košiciach.
 

	
	
		</div>
		<div class=

Odovzdávanie vysvedčení bude prebiehať dňa 29.6. a 30.6.2020 v čase od 11:00 do 16:00 hod.