HUDOBNÁ NÁUKA - dištančné vzdelávanie bude prebiehať nasledovne:
 
Každý žiak hudobného odboru dostane od svojho triedneho učiteľa hlavného predmetu pracovný list. Ten vyplnený a podpísaný odovzdá na ďalšej vyučovacej hodine opäť svojmu učiteľovi hlavného predmetu a dostane ďalšie študijné materiály na vypracovanie.
Konzultačné hodiny u učiteľov hudobnej náuky budú výlučne telefonicky v dňoch a časoch pôvodného vyučovania tohto predmetu podľa jednotlivých ročníkov na tel.č. 055/671 11 48. 
	
	
		</div>
		<div class=
NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY
Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.10.2020 a vrámci preventívnych opatrení spojených s pandémiou COVID-19 bude vyučovanie v skupinových odboroch v našej SZUŠ od 12.10.2020 prebiehať dištančnou formou, t.j. vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore až do odvolania.
V hudobnom odbore bude dištančne prebiehať aj Hudobná náuka, Prípravné štúdium, Hra v súbore. O forme a priebehu vyučovania v týchto predmetoch Vás budeme v najbližších dňoch informovať. Individuálne hodiny hry na nástroji a spevu POKRAČUJÚ podľa štandardného rozvrhu hodín. https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf...

Základné údaje k platbe školného v šk. roku 2020/2021:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.-pobočka Košice

č. účtu: IBAN: SK32 5600 0000 0005 0422 2002 / BIC/ kód:  KOMASK2X

variab.symbol: dátum narodenia žiaka  /napr.: 15032005/

Suma: viď záložku "Poplatky školného"  eur/mes.

Správa pre prijímateľa: HO/VO/TO/LDO/.... /Meno Priezvisko žiaka

 

 

OZNAM
Na základe rozhodnutia vedenia SZUŠ Krosnianska 6, žiadame zákonných zástupcov žiakov, ktorých kmeňová ZŠ je Krosnianska 4 /1.stupeň/ a ZŠ L. Novomeského 2, nakoľko majú prerušenú prezenčnú formu vyučovania na týchto ZŠ, aby sa do toho času nezúčastňovali vyučovania ani na našej ZUŠ. Ďakujeme.