HUDOBNÁ NÁUKA - dištančné vzdelávanie bude prebiehať nasledovne:
 
Každý žiak hudobného odboru dostane od svojho triedneho učiteľa hlavného predmetu pracovný list. Ten vyplnený a podpísaný odovzdá na ďalšej vyučovacej hodine opäť svojmu učiteľovi hlavného predmetu a dostane ďalšie študijné materiály na vypracovanie.
Konzultačné hodiny u učiteľov hudobnej náuky budú výlučne telefonicky v dňoch a časoch pôvodného vyučovania tohto predmetu podľa jednotlivých ročníkov na tel.č. 055/671 11 48.  
	
	
				<ul class=