Súkromná základná umelecká škola, Krosnianska 6, Košice

Pokyny k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/15801:1-A1800 s účinnosťou od 1. septembra 2020 podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPL/7189/2020 zo 14. 9. 2020 sú vydané tieto pokyny k zabezpečeniu a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Vstupný filter a bezpečnostné opatrenia:

·                Zákonní zástupcovia nevstupujú do priestorov školy.

·                Všetci žiaci a zamestnanci školy si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky zabezpečeným dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode.

·                Žiaci a zamestnanci školy majú povinnosť nosiť rúško počas pobytu v škole za dodržania bezpečného odstupu.

·                Dvakrát denne je vykonávaná dezinfekcia dotykových plôch (kľučky, lavice, zábradlie).

·                Všetky priestory školy sú denne dezinfikované.

·                Triedy a toalety sú štandardne vybavené dostatočným množstvom papierových utierok, tekutým mydlom.

·                Triedy sú zabezpečené pripraveným roztokom na dezinfekciu klávesových nástrojov a dvomi utierkami na vlhkú a suchú údržbu.

·                Dezinfekcia triedy (kľučka, stojan, klavír) ostáva v réžii učiteľa.

·                Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania sa osôb pred budovou školy.

Vyučovanie:

·                Vyučovanie v škole prebieha od 11:30 do 20:00 hod..

·                Vyučovací proces prebieha prezenčnou formou s dodržaním odporúčaných protiepidemiologických opatrení a častého vetrania učebných priestorov.

·                Vyučovanie prebieha v triedach podľa rozvrhu.

·                Komunikácia s triednym učiteľom prebieha telefonicky, alebo mailom.

·                Počas tohto obdobia škola neorganizuje žiadne spoločné akcie a hromadné podujatia.

Hudobný odbor

·                Individuálne vyučovanie prebieha s ochranným rúškom, ak to priamo neodporuje výučbe (hra na dychové nástroje, spev – bezpečný odstup 2 metrov).

·                Klávesové nástroje dezinfikujú a ošetrujú učitelia po každej odučenej hodine.

·                Žiaci (sláčikové a strunové nástroje, dychové nástroje) používajú vlastné hudobné nástroje.

·                Učiteľ (sláčikové a strunové nástroje, dychové nástroje) používa školský, alebo vlastný hudobný nástroj.

·                Predmet Hudobná náuka prebieha s maximálnym kapacitným počtom žiakov.

Skupinové vyučovanie – LDO, TO, VO

·                Vyučovanie prebieha s maximálnym kapacitným počtom žiakov.

·                Počas prebiehajúceho vyučovania, vyučujúci zabezpečujú kontrolu dodržiavania dezinfekčných opatrení.

·                Žiaci opúšťajú školu ihneď po odučenej hodine (nezdržiavajú sa v šatniach, chodbách).

 Povinnosti zákonných zástupcov

·                V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

·                Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok dieťa nesmie navštevovať školu!

·                Pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

V Košiciach, dňa 16. 9. 2020

Vincent Svat - riaditeľ