O Z N A M

 

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Krosnianska 6, Košice,

že výpis klasifikácie, prospechu a správania

za prvý polrok školského roku 2015/2016

bude vydaný len na vyžiadanie rodiča,

resp. zákonného zástupcu žiaka.